Małe dotacje

Zasady zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych w trybie małych dotacji:

Na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz Miasta Człuchowa może zlecić organizacji pozarządowej, na podstawie art. 19a ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000,00 zł.;
 • termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samem innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, w tym trybie, nie przekracza kwoty 20 000,00 zł.;
 • wysokość środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miejski w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.

Burmistrz Miasta Człuchowa, uznając celowość realizacji zadania, zleca je po przedstawieniu przez organizację oferty.

Po złożeniu oferty przez organizację – w ciągu 7 dni roboczych oferta zamieszczana jest w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Współpraca z NGO - Małe dotacje.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie  terminu, o którym mowa w pkt. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację zadania. Oferta, o której mowa w pkt. 2, stanowi załącznik do umowy.

Oferty realizacji zadań należy złożyć w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do potwierdzenia złożenia oferty wygenerowaną przez platformę Witkac.pl i podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114.

Załącznikami, które dołączamy do wersji papierowej są:

 • aktualny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (nie ma potrzeby składania odpisu z KRS),
 • pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób, które zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym aktem są upoważnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów (dotyczy to w szczególności kół i oddziałów terenowych)
 • umowa partnerska lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

Obowiązują zasady takie jak przy składaniu ofert na konkurs, tzn.:

 • Kwota udzielonego dofinansowania z środków Gminy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 • Koszty administracyjne – mogą stanowić do 10 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Najczęściej zaliczane do tej kategorii będą koszty obsługi projektu i koszty biurowe, np. koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi projektu,  koszty usług teleinformatycznych, koszt kopiowania dokumentów, koszty obsługi księgowej projektu.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

 • zakup gruntów i nieruchomości,
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną lub religijną,
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 • realizację inwestycji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana,
 • realizację projektów finansowanych z budżetu Gminy z innego tytułu.

 

MAŁE DOTACJE: