Gospodarka odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Mrówka zbierająca śmieci

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości mieszanej, w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są złożyć i zmieniać na bieżąco deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację każdorazowo w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczby mieszkańców, liczby pojemników przeznaczonych na odpady komunalne z prowadzonej działalności gospodarczej),
  • wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty (w wyniku np. sprzedaży nieruchomości, czasowego pobytu wszystkich mieszkańców poza miejscem zamieszkania przez dłuższy okres)

Deklarację składamy gdy zachodzi jakaś zmiana np.: zmienia się liczba mieszkańców na nieruchomości lub gdy zmienia się ilość wywożonych odpadów w pojemnikach odebranych od firm. Deklaracji nie można złożyć później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Dlatego należy pamiętać, że gdy np. zmniejsza się ilość osób zamieszkującej na naszej nieruchomości powinnyśmy jak najszybciej zgłosić zmianę w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, ponieważ gdy będziemy zbytnio zwlekać Urząd jest zobowiązany odnotować zmianę z momentem złożenia deklaracji, czyli poniesiemy opłatę za odpady za osobę, która już nie zamieszkuje.   

To samo dotyczy właścicieli firm rozliczających się w wywożonych odpadów w pojemnikach.

W deklaracjach określamy opłatę za dany miesiąc, która przechodzi na następne miesiące do czasu zaistnienie kolejnej zmiany w związku z czym ponownie składamy deklarację.

NOWE FORMULARZE NA 2021 ROK:

STAWKI OPŁAT NA 2021 ROK


Informacje dotyczące składania deklaracji, odbiorów odpadów od mieszkańców i gospodarki odpadami można uzyskać pod nr tel. 606 920 831 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie.


INFORMACJE ORAZ TERMINY ODBIORU ODPADÓW:

Harmonogram wywozu odpadów w mieście Człuchów w 2021 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Informacje o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
Informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie
Informacje o odpadach elektrycznych i elektronicznych
Informacja o możliwości wynajęcia za dodatkową opłatą transportu na potrzeby wywiezienia gruzu z remontu do PSZOK
Cennik ZZO Nowy Dwór - uchwała + cennik


WSZYSTKO O SEGREGACJI ODPADÓW:


BAZA DANYCH ODPADOWYCH


SPRAWOZDANIA:


ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI:


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ:


EDUKACJA EKOLOGICZNA:


UCHWAŁY:


DOBRE PRAKTYKI: