Azbest

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU W 2021 ROKU

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podjął decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadania „Miasto Człuchów bez azbestu”.

Obecnie trwa procedura uzupełnienia dokumentów przed podpisaniem umowy, które zostały przesłane w dniu 16.08.2021 r., tym samym oczekujemy na podpisanie umowy z Funduszem, po czym nastąpi wyłonienie wykonawcy i realizacja zdania.

 

"ABC o azbeście” – www.bazaazbestowa.gov.pl lub www.gov.pl Na portalu www.gov.pl wybieramy „Ministerstwa” i spośród nich: „Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii”. Następnie w zakładce „Co robimy” wybieramy z listy „Usuwanie azbestu” – uzyskując dostęp do szerokiej bazy informacyjnej.

usuń azbest

Pamiętajmy!
1. Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, w terminie do 31 grudnia 2032 r.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest zobowiązane są przedkładać corocznie „Informację o wyrobach zawierających  azbest” do burmistrza, w terminie do dnia 31 stycznia.

Wzór informacji – .doc   .pdf

2. Właściciel użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej

Przykład dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Człuchowie - .pdf

Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Człuchowie: www.eboi.powiatczluchowski.org.pl .

Wybieramy Wydział Budownictwa i Architektury i zamieszczony druk (PB-2) t.j. ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • mapkę z zaznaczoną nieruchomością, której wniosek dotyczy,
 • zdjęcie przed realizacją prac
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Wydział Budownictwa i Architektury na 21 dni przed rozpoczęciem prac, tam też należy zwracać się z pytaniami w zakresie składanych dokumentów.
Wykonawca prac polegających  na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac

3. Gmina Miejska Człuchów udziela wsparcia finansowego realizując m. in. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją” – ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXV.212.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Program usuwania azbestu

Program

Dofinansowanie udzielane jest:

 • Zgodnie z uchwałą nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a następnie
 • od dnia 28 maja 2021r. zgodnie z uchwałą nr XXX.251.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1718).

Uchwała obowiązująca od 28 maja 2021r.

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE .doc  .pdf

WZÓR PROTOKOŁU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W WARIANCIE I DOFINANSOWANIA  .doc  .pdf

ROZLICZENIE WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W WARIANCIE II DOFINANSOWANIA  .doc  .pdf

Historia dofinansowań:

Gmina Miejska Człuchów od 2012r. udziela dofinansowania w postaci  dotacji w trybie art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska. W ostatnich latach udzielono:

 • rok 2015 - 5 dotacji na kwotę 4 438 zł, unieszkodliwiona masa odpadu: 4,52 Mg,
 • rok 2016 -10 dotacji na kwotę 8 510 zł, unieszkodliwiona masa odpadu: 17,48 Mg,
 • rok 2017 - 8 dotacji na kwotę 7530 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 15,08 Mg,
 • rok 2018 - 4 dotacje na kwotę 1300 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 2,5 Mg,
 • rok 2019 - 2 dotacje na kwotę 3020 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 8,36 Mg,
 • rok 2020 - 6 dotacji na kwotę 6125 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 6,8 Mg.

W okresie 5 poprzednich lat udzielono 35 dotacji, w wyniku, których przekazane zostało do unieszkodliwienia 54,7 Mg odpadów zawierających azbest, przy zaangażowaniu finansowym gminy w wysokości: 30 923,00 zł ze środków własnych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

DANE WG BAZY AZBESTOWEJ w tonach (Mg) – maj 2021r.

WYROBY AZBESTOWE

ZINWENTARYZOWANE

UNIESZKODLIWIONE

POZOSTAŁE DO UNIESZKODLIWIENIA

OSOBY FIZYCZNE

215,76

67,86

147,9

OSOBY PRAWNE

202,18

8,86

193,32

 

RAZEM:

417,94

76,72

341,22