Azbest

INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRIORYTETOWEGO
"OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, wyznaczając terminy składania wniosków. Beneficjentami środków są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z czym WFOŚiGW w Gdańsku składa wniosek na potrzeby województwa pomorskiego do NFOŚiGW w Warszawie w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o naborze.
Dostęp do regulaminu konkursu: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest

    Gminy biorące udział w ogólnopolskim programie przyjmują wnioski od właścicieli nieruchomości w określonym terminie, a następnie składają jeden wniosek do WFOŚiGW.  W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania następuje etap realizacji, który kończy się w terminie określonym w umowie dotacji. Zakończenie zadania związane jest z obowiązkiem rozliczenia się z WFOŚiGW.

logo WFOŚ w Gdańsku

 


"ABC o azbeście” – www.bazaazbestowa.gov.pl lub www.gov.pl Na portalu www.gov.pl wybieramy „Ministerstwa” i spośród nich: „Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii”. Następnie w zakładce „Co robimy” wybieramy z listy „Usuwanie azbestu” – uzyskując dostęp do szerokiej bazy informacyjnej.

usuń azbest

Pamiętajmy!
1. Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, w terminie do 31 grudnia 2032 r.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest zobowiązane są przedkładać corocznie „Informację o wyrobach zawierających  azbest” do burmistrza, w terminie do dnia 31 stycznia.

Wzór informacji – .doc   .pdf

2. Właściciel użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej

Przykład dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Człuchowie - .pdf

Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Człuchowie: www.eboi.powiatczluchowski.org.pl .

Wybieramy Wydział Budownictwa i Architektury i zamieszczony druk (PB-2) t.j. ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • mapkę z zaznaczoną nieruchomością, której wniosek dotyczy,
 • zdjęcie przed realizacją prac
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Wydział Budownictwa i Architektury na 21 dni przed rozpoczęciem prac, tam też należy zwracać się z pytaniami w zakresie składanych dokumentów.
Wykonawca prac polegających  na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac

3. Gmina Miejska Człuchów udziela wsparcia finansowego realizując m. in. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją” – ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXV.212.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Program usuwania azbestu

Program

Dofinansowanie udzielane jest:

 • Zgodnie z uchwałą nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Człuchowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, a następnie
 • od dnia 28 maja 2021r. zgodnie z uchwałą nr XXX.251.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1718).

Uchwała obowiązująca od 28 maja 2021r.

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE .doc  .pdf

WZÓR PROTOKOŁU WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W WARIANCIE I DOFINANSOWANIA  .doc  .pdf

ROZLICZENIE WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBSZARU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W WARIANCIE II DOFINANSOWANIA  .doc  .pdf

Historia dofinansowań:

Gmina Miejska Człuchów od 2012r. udziela dofinansowania w postaci  dotacji w trybie art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska. W ostatnich latach udzielono:

 • rok 2015 - 5 dotacji na kwotę 4 438 zł, unieszkodliwiona masa odpadu: 4,52 Mg,
 • rok 2016 -10 dotacji na kwotę 8 510 zł, unieszkodliwiona masa odpadu: 17,48 Mg,
 • rok 2017 - 8 dotacji na kwotę 7530 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 15,08 Mg,
 • rok 2018 - 4 dotacje na kwotę 1300 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 2,5 Mg,
 • rok 2019 - 2 dotacje na kwotę 3020 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 8,36 Mg,
 • rok 2020 - 6 dotacji na kwotę 6125 zł, unieszkodliwiona masa odpadu 6,8 Mg.

W okresie 5 poprzednich lat udzielono 35 dotacji, w wyniku, których przekazane zostało do unieszkodliwienia 54,7 Mg odpadów zawierających azbest, przy zaangażowaniu finansowym gminy w wysokości: 30 923,00 zł ze środków własnych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

DANE WG BAZY AZBESTOWEJ w tonach (Mg) – maj 2021r.

WYROBY AZBESTOWE

ZINWENTARYZOWANE

UNIESZKODLIWIONE

POZOSTAŁE DO UNIESZKODLIWIENIA

OSOBY FIZYCZNE

215,76

67,86

147,9

OSOBY PRAWNE

202,18

8,86

193,32

 

RAZEM:

417,94

76,72

341,22

 

 • rok 2021

W dniu 05 października 2021r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku zawarł umowę dotacji nr WFOŚ/D/I – 17. S/ 6974/ 2021/ AZBEST – 2021 z Gminą Miejską Człuchów na dofinansowanie realizacji  zadania pod nazwą  MIASTO CZŁUCHÓW BEZ AZBESTU

Koszt kwalifikowany: 19 053,00zł
Kwota dotacji: 9090,00 zł (47,71% kosztów kwalifikowanych)

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Zadanie ma na celu zwiększenie tempa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Człuchowa. Dotychczasowe postępy prac w tym zakresie niosą ryzyko nieosiągnięcia celu zaprzestania wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju do 31 grudnia 2032r. , w związku z czym konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i finansowe. Dotychczas Gmina udzielała dofinansowania na zasadach regulaminu przyjętego przez Radę Miejską w Człuchowie – uchwała nr XIII/77/2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
    Proces inwestycyjny realizowany był przez wnioskodawców łącznie z przekazaniem azbestu do unieszkodliwienia. W celu zwiększenia ilości odpadów przekazanych do unieszkodliwienia z terenu miasta w skali roku gmina dodatkowo od roku 2021 realizuje zadanie pod nazwą „ Miasto Człuchów bez azbestu” z udziałem środków WFOŚiGW w Gdańsku, w ramach przydzielonej dotacji.      W wyniku wystąpienia skierowanego do właścicieli nieruchomości, na których wykorzystywany jest azbest wpłynęły zgłoszenia dotyczące 26 nieruchomości, w tym: 7 dla budynków mieszkalnych, 10 dla budynków gospodarczych oraz 9 z nieruchomości, na których złożono wcześniej wyroby zawierające azbest. Na podstawie przeprowadzonej w 2020r. aktualizacji inwentaryzacji, zgodnie z szacunkiem mas do utylizacji w 2021r. planuje się przekazać 43,14 Mg wyrobów zawierających azbest, tym samym oczyścić miasto z takiej samej ilości odpadu niebezpiecznego. Zgodnie z deklaracją właścicieli nieruchomości w wyniku demontażu i transportu do unieszkodliwienia przekazane zostanie 18,71Mg odpadu, natomiast sam transport i unieszkodliwienie obejmie masę 24,43Mg odpadu. W wyniku realizacji zadania planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest będących w I stopniu pilności w ilości 6,3 Mg, w II stopniu pilności 6, 81 Mg oraz w III stopniu pilności 30,03Mg. Prace zostaną przeprowadzone przez uprawnionego wykonawcę, wyłonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych przez gminę.

OPIS OSIĄGNIĘTEGO EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO
    W wyniku prac przeprowadzonych przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Usługowo – Handlowa Anna Żmuda – Trzebiatowska, z siedzibą ul. Górna 17, 77-200 Miastko, osiągnięto następujące efekty:
1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie 17,63 Mg wyrobów zawierających azbest.
2. Transport i unieszkodliwienie 28,25 Mg wyrobów zawierających azbest.
Wyroby zostały usunięte z 25 nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Człuchów. W wyniku realizacji zmniejszyła się o 45,88 Mg ilość azbestu do unieszkodliwienia, pozostająca na terenie miasta przedstawia się następująco:

DANE WG BAZY AZBESTOWEJ w tonach (Mg)

WYROBY AZBESTOWE

ZINWENTARYZOWANE

UNIESZKODLIWIONE

na dzień 21.05.2021 r.

UNIESZKODLIWIONE

na dzień 29.10.2021 r.

POZOSTAŁE DO UNIESZKODLIWIENIA

na dzień 21.05.2021 r.

POZOSTAŁE DO UNIESZKODLIWIENIA

na dzień 29.10.2021 r.

OSOBY FIZYCZNE

215,76

67,86

112,77

147,9 102,99

OSOBY PRAWNE

202,18

8,86

9,83

193,32 192,35

 

RAZEM:

417,94

76,72

122,6

341,22 295,34

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

    Na podstawie dwóch ofert  na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwienia  wyrobów zawierających azbest Burmistrz Miasta wyłonił Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza. Wykonawca uzgodnił z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości termin prac i sukcesywnie realizował zadanie w dniach od 05. 10.2021r. do 25.10.2021r. W wyniku przeprowadzonych prac zebrano 2 878 m2 wyrobów azbestowych i jednocześnie przekazano do unieszkodliwienia 45,88 Mg odpadów niebezpiecznych (17 96 05), które zostały złożone na składowisku Małociechowo, 86 – 120 Pruszcz. Każdy właściciel nieruchomości potwierdził wykonanie prac na nieruchomości, zgłoszonej do wniosku aplikacyjnego. Osiągnięto zaplanowany efekt rzeczowy i ekologiczny, prace przeprowadził uprawniony wykonawca, wpisany do BDO. Koszt zadania w 2021 r. wyniósł 36 523,50 zł.

dofinansowanie logo WFOŚ