Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której są gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

W związku z tym od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do CEEB deklaracji dla budynków, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje składane są od 1 lipca 2021 r. w sposób ciągły.  Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosił 12 m-cy – upływał zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych obecnie termin ten wynosi 14 dni.
 Deklaracje  można składać:        
•    w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,
•    w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się: https://zone.gunb.gov.pl/

 

DEKLARACJE DO POBRANIA:

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI:

 

Ulotka 1Ulotka2