Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 15. kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad  LXII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2023:
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023  rok;
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w/s sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2023 rok;
c) przedstawienie wniosku i  opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2023  rok;
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Człuchów z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2023 rok;
e) dyskusja nad sprawozdaniem  finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu  miasta  za 2023 rok w tym opinie komisji Rady Miejskiej;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2023;
g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad LXIII sesji.