Debata

Debata na temat Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia 31 marca 2021r. Radzie Miejskiej w Człuchowie Raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.

Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Miejsce złożenia zgłoszenia:

Urząd Miejski w Człuchowie,

aleja Wojska Polskiego 1 biuro Rady Miejskiej pokój nr 14

lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – 19 kwietnia 2021r. godz. 13.oo, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.