Konkursy ofert 2021

III. KONKURS OFERT 2021 "ZIELONA ZDROWA SOBOTA"

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 lipca 2021 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota".

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r.", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 lipca 2021 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Zaplanowane działania powinny być skierowane do mieszkańców Człuchowa z obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

4. Oferty elektroniczne i papierowa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.

5. UWAGA! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo:

I. w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej.

II. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w skrzynce podawczej w holu Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

Alternatywnym sposobem złożenia papierowej wersji wniosku jest przesłanie za pomocą ePUAP.

6. Do oferty należy załączyć załączyć aktualny STATUT i odpis z ewidencji innej niż KRS, pełnomocnictwa, upoważnienia lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- uprzejmie prosimy, aby w punkcie II oferty "Dane oferenta" umieścić informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli (imię, nazwisko i funkcja w organizacji).

Nabór do Komisji Konkursowej Opiniującej oferty

Powołanie Komisji Konkursowej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY 2021

I. KONKURS OFERT 2021

II. KONKURS OFERT 2021 z zakresu rewitalizacji