I. KONKURS OFERT 2021

I. KONKURS OFERT 2021

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.116.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 grudnia 2020 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. w zakresie:

a. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- zadania z wyłączeniem piłki nożnej,
- zadania związane z piłką nożną;
b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej;
c. ochrony i promocji zdrowia;
d. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
- zadania profilaktyczne
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
e. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
f. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrody.

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2021 roku wynosi 386.000,00 zł.

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r.", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.116.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 grudnia 2020 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

4. Termin składania ofert mija 5 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 (decyduje data wpływu wersji).

5. UWAGA! Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo:

I. w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej.

II. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w skrzynce podawczej w holu Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

Alternatywnym sposobem złożenia papierowej wersji wniosku jest przesłanie za pomocą ePUAP.

6. Do oferty należy załączyć załączyć aktualny odpis z ewidencji innej niż KRS, pełnomocnictwa, upoważnienia lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- uprzejmie prosimy, aby w punkcie II oferty "Dane oferenta" umieścić informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli (imię, nazwisko i funkcja w organizacji),

- proszę pamiętać, że warunkiem rozliczenia dotacji jest wykazanie osiągnięcia REZULTATÓW. W związku z tym na etapie pisania oferty warto wpisać takie rezultaty na jakie macie państwo wpływ, np. zorganizowanie 5 imprez, 2 koncertów, objęcie wsparciem 20 zawodników przez organizację 5 h zajęć tygodniowo, itp. WYSTARCZĄ 2-3 KONKRETNE REZULTATY.


Nabór do komisji konkursowych


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU