Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na XXIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 29. października  2020 r. o godz. 13.00.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok.

4.Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok";
b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmującego Jezioro Miejskie w Człuchowie;
c) w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego;
d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.280.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określania rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru;
e) w sprawie ustalenia zasad i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym;
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
h) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
j) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstającymi na tych nieruchomościach;
k) w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
l) w sprawie  wyboru sposobu prowadzenia i form  gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania terenów zieleni gminnej i zadrzewień;
m) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne prawa własności gruntów z zasobu  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem  pod drogi publiczne;
n) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok;
o) w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Człuchów porozumienia z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania pn. „Poprawa widoczności i bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Szczecińskiej w Człuchowie” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XXIII sesji.