Człuchów - ratusz

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za rok 2023

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia  29 marca 2024 r. Radzie Miejskiej w Człuchowie raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów  i strategii, uchwał rady.

Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Miejsce złożenia zgłoszenia: Urząd Miejski w Człuchowie, aleja Wojska Polskiego 1, biuro Rady Miejskiej, pokój nr 14 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej email: radamiejskaatczluchow [dot] eu, e-PUAP podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja tj. 15. kwietnia 2024r. godz. 12:00, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Górny

Człuchów, dnia 29 marca 2024 r.