okładka raportu

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2022

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia  27 marca 2023 r. Radzie Miejskiej w Człuchowie raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady.

Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Miejsce złożenia zgłoszenia Urząd Miejski w Człuchowie, aleja Wojska Polskiego 1 biuro Rady Miejskiej pokój nr 14 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej email: radamiejskaatczluchow [dot] eu, e-PUAP podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – 19 kwietnia 2023 r. godz. 12.00, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.