Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 13. grudnia  2021 r. o godz. 13.00  w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
3. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2022 rok;
b) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2022;
c) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie;
e) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rataja w Człuchowie;
f) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV. 281.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Człuchów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami;
h) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021;

5. Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja;
e) uchwalenie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok.

7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XXXVI sesji.