Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. z 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 17. września 2021 r. o godz. 9:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XXXI i XXXII  sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji  kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2021 r.

4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:

1)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok;
2)  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.267.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi;
4) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
5) w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 
6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XXXIII sesji.