Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na XXII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 11. września 2020 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XX i XXI sesji Rady Miejskiej.

2. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów  za I półrocze 2020  roku.
5. Informacja dotycząca organizacji roku szkolnego 2020/2021 w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.
6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.164.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie;
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok;
c) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a Gminą Człuchów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Człuchów zadania publicznego z zakresu organizowania opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie;
e) w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego;
f) w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XXII sesji.