Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na IX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 6. czerwca 2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Informacja na temat obchodów Dni Człuchowa.
4. Informacja dotycząca przygotowania do sezonu turystycznego  2019.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019;
2) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok;
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/58/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia „Polskie Zamki Gotyckie” w Olsztynie;
6) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
7) w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów
8) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad IX sesji.