Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  29. kwietnia 2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  V sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
3. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok.

5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019;
2) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Człuchowskich;
3) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym;
4) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
5) w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie;
6) w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/272/2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmujący Jezioro Miejskie w Człuchowie;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy al. Jana Pawła, ul. Kasztanowej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie;
8) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie;
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie;
10) w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.

6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad VI sesji.