Człuchów - ratusz

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na III sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się   21. czerwca 2024 r. o godz. 12:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad I  sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście za 2023 r.
4. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
5. Informacja dotycząca placówek oświatowych w tym realizacji zadań edukacyjnych.
6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i ich uchwalenie:
1) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy  ul. Traugutta w Człuchowie;
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie;
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie;
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala w Człuchowie;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu fosy zamkowej przy ul. Dworcowej w Człuchowie;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Człuchów;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Batorego i ul. Kwiatowej w Człuchowie;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok
9) w sprawie zmiany Uchwały nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035;
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg;
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.293.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów;
12) w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego  w Człuchowie;
13) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Człuchowie;
14) w sprawie zmiany uchwały nr LIII.440.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów;
15) w sprawie zmiany uchwały nr  XLVI.386.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów;
16) w sprawie zmiany uchwały nr XLII.357.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów;
17) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nr 3/2018/o z dnia 23. sierpnia 2018 r.;
18) w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „NASZ OGRÓD” w Człuchowie w celu powiększenia istniejących ogrodów działkowych.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad III sesji.