Człuchów - ratusz

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU - CZŁONKA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W CZŁUCHOWIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki.

1. Kandydatem na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu -Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych w zakresie finansów, ekonomii lub rachunkowości,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- nie jest karana za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.
- jej stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki

2. Kandydatem na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) CV zawierające klauzulę o treści „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji” wraz z kwestionariuszem osobowym i zdjęciem – zgodnie z załączonym wzorem,
2) List motywacyjny,
3) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w punkcie 2 litera b i c,
5) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
6) Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu,
8) Koncepcję rozwoju spółki z wykorzystaniem obecnego majątku.

Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 4 litera c i d mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie - DO RĄK WŁASNYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”, którą należy umieścić w drugiej kopercie z adresem Spółki: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów.

5. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 24 września 2019 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki - ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

6. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu w terminie do dnia składania zgłoszeń w siedzibie Spółki, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.

9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

10. Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane na rozmowie kwalifikacyjnej to:
1) Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,
2) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa - Członka Zarządu Spółki
5) Rachunkowość,
6) Ocena projektów inwestycyjnych,
7) Finanse przedsiębiorstwa,
8) Audyt i kontrola finansowa przedsiębiorstwa.

11. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

12. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie powiadomi kandydatów na piśmie.

13. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

14. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

15. Regulamin konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Spółki dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie oraz na stronie Spółki oraz na stronie bip.czluchow.pl – jako załącznik do ogłoszenia o konkursie.

UWAGA!
Od kandydatka na Zastępcę Prezesa Zarządu - Członka Zarządu wybranego w toku postępowania kwalifikacyjnego odbierze się pisemne oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Pomorskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.
Brak pisemnego oświadczenia będzie traktowany jako przeszkoda formalna uniemożliwiająca powołanie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Hanna Kiełboń, dane do kontaktu e-mail: kielbonatido [dot] edu [dot] pl, tel.:729057572.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
4) Pani/Pana oferta pracy przechowywana będzie przez okres rekrutacji oraz kolejnych 5 lat.
5) Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału w procesie rekrutacji;
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie zespół ds. rekrutacji oraz pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ