KONTROLE

KOMUNIKAT

Komunikat

dotyczący przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach i przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie miasta Człuchowa.

 

Zgodnie z art. 5aa. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) burmistrz miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Człuchowie od września 2023 r. będą powadzić kontrole w zakresie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach i przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od powyższych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  lub osadników przydomowych oczyszczalni powinny to uczynić bezzwłocznie.

Plan kontroli znajduje się  w załączniku do Zarządzenia nr 0050.99.2023  Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 07 września 2023 r. na stronie https://bip.czluchow.pl/pliki/czluchow/zalaczniki/5504/zarzadzenie-0050-99-2023-2023-09-07.pdf  

 

                                                                                                                                                              /-/ Zastępca Burmistrza Miasta Człuchowa