Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy alei Lawendowej opisanej w księdze wieczystej nr SL1Z/00017037/4

- działka nr 1080/54 o powierzchni 0.0858 ha, cena wywoławcza 50.000,00 zł,  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

        Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na zbycie w/w nieruchomości, odbył się 30.05.2019 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony, na zbycie w/w nieruchomości, odbył się 11.09.2019 r.


       O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
      Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

      Nieruchomości wolne są  od ciężarów i długów oraz roszczeń osób trzecich.

      Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102), o godz. 1000 .

        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie do dnia13 listopada 2019 roku włącznie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia tego przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie – pokój nr 116 telefon (059) 83-42-291 wew. 312.

 

Pliki do pobrania