Konkurs ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.63.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację powyższych zadań publicznych w 2022 roku wynosi 70.000,00 zł.

2. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 maja 2022 r.

3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa.

4. Termin składania ofert mija 31 maja 2022 r.  (decyduje data wpływu do urzędu).

5. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć dwuetapowo:

  • I. w WERSJI ELEKTRONICZNEJ za pomocą platformy Witkac udostępnionej na stronie WITKAC.PL oraz w wersji papierowej.
  • II. WERSJĘ PAPIEROWĄ oferty ograniczoną do wygenerowanego przez platformę Witkac.pl "Potwierdzenia złożenia oferty" i podpisanego przez osoby upoważnione należy złożyć w skrzynce podawczej w holu Urzędu Miejskiego, al. Wojska Polskiego 1, pok. nr 114 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.
  • Alternatywnym sposobem złożenia papierowej wersji wniosku jest przesłanie za pomocą ePUAP.

6. Do oferty należy załączyć załączyć:

  • program i harmonogram wypoczynku z uwzględnieniem atrakcji programowych,
  • aktualny odpis z ewidencji innej niż KRS, pełnomocnictwa, upoważnienia lub inne dokumenty umożliwiające weryfikację osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany. Wymagane dokumenty mogą być przesłane jako skan w generatorze Witkac.pl lub dołączone do papierowej wersji potwierdzenia złożenia oferty.

7. UWAGA! NOWOŚĆ! Przy realizacji zadania, organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy realizacji zadania konieczne jest spełnienie co najmniej minimalnych wymagań w zakresie dostępności - w zależności od realizowanego zadania. Ustawa wskazuje trzy zakresy dostępności: architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny. Jeżeli organizacja nie jest w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w minimalnym zakresie, zobowiązana jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Ważne:

- zarządzenie z regulaminem składania ofert znajduje się TUTAJ

- platforma, dzięki której można złożyć ofertę znajduje się na stronie witkac.pl

- uprzejmie prosimy, aby w punkcie II oferty "Dane oferenta" umieścić informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli (imię, nazwisko i funkcja w organizacji),

- proszę pamiętać, że warunkiem rozliczenia dotacji jest wykazanie osiągnięcia REZULTATÓW. W związku z tym na etapie pisania oferty warto wpisać takie rezultaty na jakie macie państwo wpływ, np. zorganizowanie 5 imprez, 2 koncertów, objęcie wsparciem 20 zawodników przez organizację 5 h zajęć tygodniowo, itp. WYSTARCZĄ 2-3 KONKRETNE REZULTATY.

- w przypadku tego konkursu oczekiwanym rezultatem jest co najmniej jedna godzina lekcyjna zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych,

- dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy placówka wypoczynku została zarejestrowana we właściwym dla miejsca siedziby organizatora Kuratorium Oświaty.

 

Przydatne linki:

- o dostępności

 

 

WZÓR ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH 2022 .pdf , .xls

WZÓR OPISU FAKTURY .pdf .doc

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.