Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na LIX sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 11. grudnia 2023 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  LVII i LVIII  sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3.  Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

6.  Przedstawienie projektów  uchwał, dyskusja i uchwalenie:

1) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2024 rok;
2) w sprawie usług opiekuńczych;
3) w sprawie określenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok;
7) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2032;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie;
9) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
10) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy Nr 3/2018/o z dnia 23 sierpnia 2018 r.;
11) apel w sprawie podjęcia działań na rzecz adaptacji miasta Człuchów do zmian klimatu.

7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad LIX sesji.