Gminny Program Rewitalizacji

2016 r.

2017 r.

Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Człuchowa zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie, uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Informacja w sprawie wniosków uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16):

Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych dotyczące wszystkich form konsultacji:

Zawiadomienie o wyborze partnera

Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie nr XXVIII.197.2017 w dniu 29 marca 2017 r.

Konieczność zmiany GPR:

Uchwała Nr XXXI.223.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podjęciu w dniu 27 czerwca 2017 uchwały nr XXXI.223.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie; Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wykaz zmian po konsultacjach i opiniach organów

Uchwała Nr XXXIII.234.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w Człuchowie

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie za rok 2018.