Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję RM

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  25. listopada 2019 r. o godz. 13.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad: (scenariusz)

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie opłaty targowej;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
e) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
f) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
g) w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Zakończenie obrad sesji.