Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 30. czerwca 2022 r. o godz. 9.00  w sali posiedzeń  w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Informacja dot. przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.311.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033;
b) w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok;
c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok;
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie;
e) w sprawie budżetu obywatelskiego;
f) w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”;
g) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2022/2023.
5.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XLII sesji.