Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na LXI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 12. lutego 2024 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad  LX sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok  i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2021 – 2025 za 2023 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2023 r.

5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i ich uchwalenie:
1) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pana W.Ch. z dnia 16.01.2024 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę;
2) w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przy ul. Lawendowej w Człuchowie przez Społeczną Inicjatywę KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku;
3) w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane;
4) w sprawie zmiany uchwały Nr LIX.468.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie usług opiekuńczych;
5) w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad LXI sesji.