Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848)  zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 14. czerwca 2023 r. o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad  LII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Informacja z realizacji zadań edukacyjnych w placówkach oświatowych.
4. Przygotowanie do sezonu turystycznego 2023.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i ich uchwalenia:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.390.2022  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023 – 2032;
3) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok;
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Towarową w Człuchowie;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Traugutta w Człuchowie;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sienkiewicza w Człuchowie;
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie prawa własności gruntu z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów, z przeznaczeniem na potrzeby poszerzenia drogi publicznej alei Wojska Polskiego;
8) w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/360/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Człuchowa;
9) w sprawie zmiany uchwały Nr L.416.2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
10) w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
11) w sprawie zmiany uchwały nr LI.423.2023 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2023”;
12) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów.
6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad LIII sesji