Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na L sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 6. lutego 2023 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XLVIII i XLIX  sesji Rady Miejskiej.
2. Informacja dot. działalności  Lokalnej Grupy Działania w przyszłej  perspektywie finansowej UE.
3.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023 – 2032;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr III.29.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawanych pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy;
e) w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
f) w sprawie: zmiany uchwały Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.;
g) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Klubie Seniora;
h) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi z dnia 9 stycznia 2023 roku na uchwałę nr XLII.353.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 sierpnia 2022 r. poz. 3047) wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę;
i) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 – 2026;
j) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.362.2022  Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 września 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
k) w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.363.2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia  12 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
l) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.315. 2022 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
ł) w sprawie zmiany uchwały nr XV.134.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych od właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
m) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
n) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok;
o) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2023 rok;
p) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Towarowej w Człuchowie.

5.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6.  Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad  L sesji.