Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na  XLVII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 12. grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad XLVI  sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Przedstawienie projektu  uchwały, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Kaniów na Ukrainie.

4. Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy Miejskiej Człuchów:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok:
a)  przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok.

6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XLVII sesji.