Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 14. grudnia 2020 r. o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XXIII i XXIV  sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2021 rok;
2) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form  gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów;
3) w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027;
4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021;
5) w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Człuchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją;
6) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami;
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok.;
8) w sprawie  wyznaczenia Aglomeracji Człuchów;
9) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.189.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".

5. Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja;
e) uchwalenie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok:
a)  przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e) uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok.

7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XXV sesji.