Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XVI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 15. stycznia 2020 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających;
b) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
2) w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.

4.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
5.  Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad  XVI sesji.