Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na XXIX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  9. marca 2021 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XXVII i XXVIII  sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście za 2020r.
4. Sprawozdanie  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok  i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2014 – 2020 za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2020 r.
6. Sprawozdania z działalności instytucji kultury.
7. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
8. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Człuchowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością;
2) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
3) w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021 – 2024;
4) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
5) w sprawie wprowadzenia zmiany zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok.
9.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XXIX sesji.