Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 19. czerwca 2020 r. o godz. 12.00  w sali Muzeum Regionalnego w Człuchowie, ul. Kościelna.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

2. Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Człuchowa”
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
4. Informacja dot. działalności  Szkoły Podstawowej nr 1.
5. Informacja dot. przygotowania do sezonu turystycznego.

6. Przedstawienie projektów uchwał dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Miejskiej Człuchów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu;
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2020 (+ WPF);
3) w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego,
4) w sprawie zmiany uchwały nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego przy ul. Szkolnej i al. Wojska Polskiego w Człuchowie;
6) w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Człuchowa";
7) w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa;
8) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2020/2021,

7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
8. XXX lecie samorządu terytorialnego.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XX sesji.