Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848)  zapraszamy na  XVII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  24. lutego  2020r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a ) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  XVI  sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3.Sprawozdanie  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok  i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2014 – 2020 za 2019 rok.
4.  Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2019 r.
5. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1)  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie  na 2020 rok;
2)   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2020 rok;
3) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Stowarzyszenia pod nazwą "Bank Żywności w Chojnicach";
4) w sprawie  udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych  w indywidualnych  sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
5) w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.2014 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie
6) w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej
8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok";
9) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów;
11) w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r.
6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad  XVII sesji.