Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XV sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 16. grudnia 2019r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XIII i XIV sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1)
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2020 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej;

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej;

6) w sprawie określenia jednostki budżetowej gromadzącej dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

7) w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin;

8) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;

9) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) w sprawie rozpatrzenia skargi;

11) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

4. Zmiana Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów :
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja;
e) uchwalenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) opinia Komisji Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej oraz innych stałych komisji Rady Miejskiej;
d) dyskusja, głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały;
e)
uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok.

6.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
7.  Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad  XV sesji.