Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszam na VII sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 27. maja 2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

1. Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  VI  sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Człuchów:
a) głosy radnych;
b) głosy mieszkańców.
5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r.
7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r.
a) głosowanie nad uchwałą  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Człuchów.
10. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r.
11. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów.
12. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów.
14. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
15.  Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad  VII sesji.