Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848)  zapraszamy na V sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  25. marca 2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  IV  sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie za 2018 r. w tym:
1) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok;
2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 2016 – 2018 w roku 2018.

4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
1) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021;
2) w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie;
3) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Człuchów do Związku Gmin Pomorskich;
4) w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
5) w sprawie  ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
6) w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu;
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok;
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6.  Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad  V sesji.