Człuchów - ratusz

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848)  zapraszam na  XII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  10. października  2019 r. o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  XI sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.
3. Podsumowanie sezonu letniego.
4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji miejskich w 2019 r.
5. Przygotowanie do sezonu zimowego.
6.  Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Człuchowie i Wydziału  Pracy w Człuchowie:
a) opinia zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
b) podjęcie uchwały w sprawie  zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
c) powołanie komisji skrutacyjnej;
d) głosowanie tajne;
e) przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej;
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 -2023.
7. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
c) w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych;
d) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
e) w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminy;
f) w sprawie  zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej;
g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie;
h) w sprawie uchylenia uchwały nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia;
i) w sprawie rozpatrzenia skargi.

8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XII sesji.