Człuchów - ratusz

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XI sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 16. września  2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołów  z obrad  IX i X sesji Rady Miejskiej.

2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów  za I półrocze 2019  roku.

3. Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska:
a) informacja na temat zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, jak chronić środowisko przed smogiem -  możliwość podłączenia do miejskiej kotłowni.

4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie.
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok;
b) w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników;
c) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
d) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
e) w sprawie rozpatrzenia skargi;
f) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia;
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów.

5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad XI sesji.