Człuchów - ratusz

XIX Sesja Rady Miejskiej w Człuchowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848) zapraszamy na XIX sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 30. kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

 1. Porządek obrad:
  1.  Sprawy regulaminowe:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
  b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
  c) przyjęcie protokołu  z obrad  XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

 2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok.

 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Człuchów: 

a) głosy radnych;

b) głosy mieszkańców.

5. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r

7. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r.

a) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Człuchów.

 1. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 r.

 1. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów.

 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Człuchów.

 1. Przedstawienie projektów uchwał dyskusja i uchwalenie:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów;

b) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę ciągów pieszych i parkingów na drodze powiatowej nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie;

d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

e) w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;

f) w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla miasta Człuchowa”;

g) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;

h) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku.;

i) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

 1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

 2.  Wolne wnioski.

 3. Zakończenie obrad  XIX sesji.