SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA ROK 2019

1. W 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował ogólnie 775 aktów stanu cywilnego, w tym:

 • 364 urodzeń (113 to mali mieszkańcy miasta)
 • 120 małżeństw (57 ślubów cywilnych, 50 konkordatowych i 13 zagranicznych)
 • 291 zgonów (140 mieszkańców miasta)

2. Ogólna liczba mieszkańców naszego miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

 • 13.127 osób zameldowanych na pobyt stały
 • 501 osoby na pobyt czasowy.

3. W zakresie urzędu stanu cywilnego:

 • przeniesiono z ksiąg stanu cywilnego do ogólnopolskiej bazy aktów stanu „ŹRÓDŁO” 4.449 aktów stanu cywilnego
 • wydano 5.492 szt. aktów stanu cywilnego w odpowiedzi na 3.736 zarejestrowanych podań interesantów
 • dokonano 3.159 usunięć niezgodności i błędów w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności PESEL
 • odnotowano 1.261 przypisków pod treścią aktów dotyczących zgonów, urodzeń i małżeństw
 • dokonano 805 czynności związanych z wydaniem m.in. decyzji o zmianie imion i nazwisk, prostowaniem i uzupełnieniem aktów stanu cywilnego , zaświadczeń do ślubów konkordatowych, zaświadczeń o stanie cywilnym i zezwoleń na ślub poza granicami naszego państwa
 • dodano 350 wzmianek zmieniających treść  aktów stanu cywilnego na wniosek sądów i innych urzędów stanu cywilnego dotyczących: rozwodów, przysposobień dzieci, ustaleń lub zaprzeczeń ojcostwa, oświadczeń o powrocie rozwiedzionych małżonków do nazwisk noszonych przed ślubem oraz wzmianek dotyczących uznań wyroków sądów zagranicznych
 • rozpatrzono  pozytywnie 76 wniosków dotyczących wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą.
 • zorganizowano na wniosek mieszkańców miasta i gminy Człuchów 18 uroczystości związanych z obchodami jubileuszy małżeństwa, w tym 15 „Złotych Godów”, 2 jubileusze 60-lecia ślubu "Diamentowych Godów", 1 jubileusz ”Kamiennych Godów’  tj. 70 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

4. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 • wydano 1.188 nowych dowodów osobistych
 • przyjęto 169 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 • unieważniono 429  dowodów osobistych  w rejestrze dowodów
 • dokonano 1.143 przemeldowań i wymeldowań na pobyt stały lub czasowy
 • nadano 185 numerów PESEL obywatelom Polski i cudzoziemcom
 • rozpatrzono 15  decyzji w sprawach meldunkowych
 • wydano 800 zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 • zarejestrowano 306 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych.

URZĄD STANU CYWILNEGO W CZŁUCHOWIE