Spotkanie

Spotkanie zespołu doradczego ds. Strategii Rozwoju Terytorialnego

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030.

Zespół składa się z 18 osób reprezentujących podmioty z siedzibą na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, Gminy Człuchów, Gminy Miejskiej Chojnice lub Gminy Chojnice. Są to reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, organizacji gospodarczych i pracownicy. Do zadań zespołu należy przedstawianie opinii i stanowisk reprezentowanych instytucji, organizacji, podmiotów na posiedzeniach Zespołu oraz przekazywanie ww. instytucjom, organizacjom, podmiotom, informacji zwrotnej o postępie przygotowania i wdrażania Strategii.

Opracowanie to jest najważniejszym dokumentem dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Człuchów-Chojnice, na podstawie którego miasta i gminy będą ubiegały się o środki w nowej perspektywie unijnej. Obszary wsparcia dotyczyć będą adaptacji do zmian klimatu, w tym zagospodarowanie wód w miejscu ich opadu jako element przeciwdziałania suszy, efektywność energetyczną, ochronę bioróżnorodności, a także szeroko rozumianą mobilność nisko i zeroemisyjną.

Podczas wczorajszego spotkania podsumowano wyniki przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, a także opracowano wstępną identyfikację projektów. W najbliższym czasie będą prowadzone konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego, tak aby  do końca br. powstał projekt Strategii.