ranking gmin województwa

MIASTO CZŁUCHÓW PONOWNIE LIDEREM POWIATU

Gmina Miejska Człuchów po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł powiatowego lidera w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego. Jest to zorganizowana dopiero po raz drugi inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w  Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny w Gdańsku. Udział w rankingu jest bezpłatny dla Gmin.

Narzędziem oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wśród wskaźników są m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca, zadłużenie budżetów gmin, średnioroczne środki z Unii Europejskiej, liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym, czy wyniki egzaminu ósmoklasisty i saldo migracji.

Gminy nagradzane są w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi oraz liderzy województwa.

dyplom

Urząd Miejski w Człuchowie