KONKURS GRANTOWY ROZSTRZYGNIĘTY

Prawie 370 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych rozdysponowało Miasto Człuchów. O granty ubiegały się organizacje pozarządowe. Łącznie pieniądze przyznano 36 projektom.

W tym roku na miejski konkurs grantowy wpłynęło 47 ofert o łącznej wartości wnioskowanej dotacji 623 940 tysięcy złotych.

- Wszystkie one zostały ocenione. Sześć pod względem formalnym niestety negatywnie. Trzem nie przyznano dotacji ze względu na brak celowości. Razem dotacje przyznano 36 ofertom - mówi Justyna Gołębiewska, inspektor ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wnioskodawcy ubiegali się o środki wspomagające realizację zadań w ośmiu kategoriach. Pieniądze podzielono w następujący sposób:

- w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej z wyłączeniem piłki nożnej – 145 000 zł,

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – tylko piłka nożna – 120 000 zł,

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej – 37 520 zł,

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 3 000 zł,

- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 29 300 zł,

- w zakresie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży – 20 500 zł,

- w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 10 000 zł,

- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3 000 zł.

Łącznie rozdysponowano 368 320 zł. W budżecie pozostało jeszcze 24 180 zł. Są to pieniądze przeznaczone na małe granty. Zostaną one rozdysponowane w ciągu roku. Przyznane kwoty zostały rozdysponowane na podstawie przyjętego w zeszłym roku przez Radę Miejską programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Pliki do pobrania