grafika rządowa

KONKURS GRANTOWY DLA RODZIN POPEGEEROWSKICH

Gmina Miejska Człuchów ogłasza nabór otwarty wniosków

w Konkursie Grantowym

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 

Celem programu jest wsparcie rodzin  popegeerowskich (byłych pracowników)  z dziećmi* w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunki jakie trzeba spełnić (łącznie) aby otrzymać dofinasowanie:

  • dziecko zamieszkuje w Człuchowie, jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  • dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany rodzicom na własność.

 

Wniosek wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć

do dnia 22.10.2021 r. w siedzibie:

 

Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Al. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

pokój nr 10

 

Kontakt w sprawie naboru: 59 83 42 291 wew. 317

 

UWAGA! ZMIANA WZORÓW OŚWIADCZEŃ!