Informacja o Raporcie o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia  9 maja 2019 r. Radzie Miejskiej w Człuchowie Raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.
Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec Człuchowa, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemnego zgłoszenia, popartego 20 podpisami. Wzór zgłoszenia w załączeniu.
Miejsce złożenia zgłoszenia: Urząd Miejski w Człuchowie, aleja Wojska Polskiego 1, biuro Rady Miejskiej, pokój nr 14.
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec Człuchowa zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji Rady Miejskiej w Człuchowie, wyznaczony na 27 maja 2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.