Granty plakat

Grant „PPGR” – informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Ważna informacja wyłącznie dla osób, które zgłosiły się do projektu Granty PPGR:
Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina ma obowiązek zweryfikować złożone oświadczenia ( zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu) dlatego prosimy wszystkich mieszkańców Człuchowa o dostarczenie następujących dokumentów, które poświadczają:
1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa etc.)
2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR – UWAGA! -  nie dotyczy tych osób, które już ten dokument złożyły
3) fakt potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Człuchowa, np. kserokopia rachunku za śmieci, faktura za media itp.
4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.
Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Miejskiej Człuchów  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji  należy składać:
1) w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pokój nr 10
2) poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem  na adres edukacjaatczluchow [dot] eu
3) poprzez skrzynkę ePUAP
w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kontaktu jest p. Justyna Muryn, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pod nr. tel. 59 83 42 291 wew. 317.