Studium

Polityka planistyczna miasta Człuchów oparta jest o obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów przyjęte uchwałą nr LIII/306/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r.

W dniu 5 września 2018 r. Rada Miejska w Człuchowie podjęła uchwałę nr XLII.294.2018 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów. Dokument ten stwierdza, iż cele i wizje rozwoju miasta określone w studium pozostają aktualne, stanowiąc główny kierunek dążenia do wytyczonych celów. Wszystkie obowiązujące plany miejscowe są również aktualne. Braki formalne oraz nowe wymagania prawne będą likwidowane sukcesywnie w trakcie opracowywania zmian.

 

Portal informacji przestrzennej miasta Człuchów: https://mczluchow.e-mapa.net/

Instrukcja: należy włączyć zakładkę u góry po lewej stronie "warstwy", następnie zaznaczyć i rozwinąć "zagospodarowanie przestrzenne", wtedy zaznaczyć "studium".