Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr. 119, str. 1), dalej jako RODO lub Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z 2018 Poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie jest Burmistrz Miasta Człuchów.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Stawicka, e-mail: iodatczluchow [dot] eu, tel. 535 830 465.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Miejską Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 lit. E RODO;
  • wykonywanie zapisów umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b, f, h, i,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom tj: organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach.

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.