[0]

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej   Człuchów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3998 ze zm. 2018 r. poz. 4848)  zapraszam na  IV sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  7. lutego 2019 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

.

Porządek obrad:
1.  Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
b)  przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;
c) przyjęcie protokołu  z obrad  III  sesji Rady Miejskiej.

 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok.

 

4. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok;

2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok;

3) w sprawie zmiany uchwały Nr  III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

4) w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

5) w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;

6) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pp. C. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę;

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów;

8) w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów;

9) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

10) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami;

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie.

 

5.  Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.
6.  Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad  IV sesji.


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/iv-sesja-rady-miejskiej-w-czluchowie

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2019-11/ratusz_669_lat.png?itok=jeuLacu3